Huishoudelijk Reglement Kredietunie Kennemerland

1. Taken, bevoegdheden en besluiten van het bestuur

Het bestuur is bevoegd tot:

 • Het beslissen over de aanvraag lidmaatschap van Kredietunie Kennemerland. Hierover wordt binnen een maand na binnenkomen van de aanvraag beslist. De aanvrager krijgt bericht over deze beslissing.
 • Beslissen over het voorleggen van een ingediende kredietaanvraag aan de leden. Deze beslissing wordt gebaseerd op een advies van de krediet commissie of beoordelaar.
 • Een besluit is geldig bij een meerderheid van de stemmen met een minimum van drie stemmende bestuursleden.
 • Indien leden zich niet aan de regels van de Kredietunie Kennemerland houden is het bestuur bevoegd tot royement van het lid.
 • Incasso en beheer: De Kredietunie Kennemerland heeft de automatische incasso van rente en aflossing via de Stichting Derden Gelden Samenwerkende Kredietunies uitbesteed aan de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK). Vanaf de start van de lening ligt de verantwoordelijkheid voor beheer en incasso bij de betreffende kredietgevende leden. De Kredietunie Kennemerland heeft daarin alleen een ondersteunende functie. Stokt de afbetaling, dan komt de Kredietunie Kennemerland zelf direct in actie door bij 2-9 dagen achterstand contact op te nemen met ondernemer langs de volgende weg: binnen 5 werkdagen krijgt de VSK van de Stichting Derden Gelden een overzicht van mislukte incasso’s, de zogeheten storneringen of storno’s. De VSK verstuurt aan de Kredietunie Kennemerland een mail met informatie welke ondernemer niet heeft betaald. De Kredietunie Kennemerland neemt direct contact op met deze ondernemer om de reden van de stornering te achterhalen. Is er een administratieve fout gemaakt of heeft de ondernemer financiële problemen? De Kredietunie Kennemerland informeert de kredietgevende leden over de oorzaak van de storno en adviseert hen over de gemaakte afspraak inzake het vervolg. Indien gewenst volgt de 2e automatische incasso van achterstallige afbetalingen. Blijkt de ondernemer daarna nog steeds niet te hebben betaald of zich anderszins niet aan de afspraak te houden, dan informeert de Kredietunie Kennemerland de kredietgevende leden ten aanzien hiervan. Mocht dit leiden tot opzegging en uitwinning dan kunnen de kredietgevende leden gebruik maken van de expertise van de Stichting Beheer Zekerheden Samenwerkende Kredietunies.

2. Vergaderingen

 • Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. De voorzitter roept de vergadering bijeen en stelt de agenda vast. Extra vergaderingen zijn mogelijk op initiatief van ieder bestuurslid.
  De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks plaats. De bijeenroeping geschiedt elektronisch per e-mail, als vaststaat dat alle leden hiermee bereikbaar zijn of per brief.
  De ledenvergadering dechargeert het bestuur als zij van mening is dat het bestuur haar taken naar behoren heeft uitgevoerd.

3. Kredietverlening

 • Aanvragen voor kredietverlening worden ingediend onder opgave van business plan, looptijd, eventueel te stellen zekerheden en het doel waarvoor de lening bestemd is. Bij een bestaande onderneming is een investeringsplan met cijfers van de voorgaande jaren voldoende. Er hoeft dan geen volledig businessplan te worden opgesteld.
  Kredietunie Kennemerland streeft ernaar om complete aanvragen binnen 10 werkdagen te beoordelen.
  Kredietunie Kennemerland zal voorafgaand aan de behandeling van enige aanvraag een vast bedrag als vergoeding voor de beoordeling hiervan in rekening brengen bij de aanvrager.

4. Coaching

 • De coach wordt aangewezen door het bestuur van Kredietunie Kennemerland.
 • De coach wordt aangesteld om de kredietnemer te ondersteunen en zijn kans op succes te vergroten. De coach heeft geen signaleringsfunctie richting Kredietunie Kennemerland maar is er in eerste instantie als klankbord voor de ondernemer.
 • Kredietunie Kennemerland alsmede de coach verplichten zich om alle informatie over client, waaronder wordt verstaan feitelijke, technisch, juridische en financiële bedrijfsgegevens, alles in de breedste zin van het woord, die in verband met de coaching wordt verkregen, vertrouwelijk te behandelen.

5. Slotbepaling

Alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter.